ul. Warszawska 27, 96-321 Żabia Wola, Godziny otwarcia: pon.-pt. 12.00 - 19.00 , sob. 09:00 - 12:00

Regulamin

Regulamin Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki ma charakter powszechny.

§ 2

Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.

§ 3

1. Z wypożyczalni mają prawo korzystać wszyscy obywatele zamieszkali na terenie Polski.
2. Przy zapisie do wypożyczalni zgłaszający się powinien: 
a) okazać dowód tożsamości ze zdjęciem i adresem zamieszkania, 
b) złożyć na karcie czytelnika zobowiązanie do przestrzegania regulaminu.
3. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
4. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy i szkoły.

§ 4

Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§ 5

1. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć dowolną ilość książek .
2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni .
3. Biblioteka może na prośbę przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
4. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników. 
5. W razie braku książki, czytelnik powinien uzyskać informację, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana książka. Na prośbę czytelnika Biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki z innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

§ 6

1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania wypożyczonych książek powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem i zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych książek odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz, w zależności od aktualnej wartości rynkowej książki i stopnia jej uszkodzenia. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie .
3. Czytelnik może, za zgodą bibliotekarza, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7

Wszelkie życzenia i zażalenia należy kierować osobiście lub na piśmie do Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli.

§ 8

Czytelnik nie stosujący się do postanowień niniejszego regulaminu może być czasowo ,a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz obsługujący czytelnika. Czytelnikowi przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy do Kierownika Gminnej Biblioteki.

Kierownik
                                                               Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli.

Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.