ul. Warszawska 27, 96-321 Żabia Wola, Godziny otwarcia: pon.-śr. 12.00 - 19.00 ; czw.-pt. 09.00 - 16.00 sob. 08.00 - 12.00

Statut

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli

 

1. Postanowienia Ogólne.

§ 1.

Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli zwana dalej “Biblioteką” działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz.U. z 2001 r. Nr 85. poz.539 ze zm.)
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.)
3. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r. Nr .13, poz. 123 ze zm.)

§ 2.

1. Biblioteka jest samorządową jednostką organizacyjną działającą w formie samodzielnej instytucji kultury, dla której organizatorem jest Gmina Żabia Wola zwana dalej “Organizatorem”.
2. Biblioteka posiada osobowość prawną.

§ 3.

Siedzibą Biblioteki jest Dom Kultury w Żabiej Woli, ul. Warszawska 27, a terenem działalności gmina Żabia Wola.

§ 4

1. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy.
2. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki – Biblioteka Publiczna dla Powiatu Grodziskiego.
3. Bibliotekę wyposaża się w zbiory biblioteczne zgodne z księgami inwentarzowymi oraz majątek trwały zgodnie z księgą inwentaryzacyjną.

§ 5.

Biblioteka używa pieczęci podłużnej o pełnym brzmieniu z adresem siedziby: Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli, ul.Warszawska 27.

 

2. Cele i Zadania Biblioteki

§ 6.

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych mieszkańców gminy Żabia Wola, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury.

§ 7.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
1) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
2) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno bibliograficznej,
3) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń i wymiany międzybibliotecznej,
4) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym,
5) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminy Żabia Wola.

§ 8.

Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokajania społecznych potrzeb czytelniczych mieszkańców.

 

3. Organy Biblioteki i jej Organizacja

§ 9.

1. Biblioteką kieruje kierownik, który reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
2. Kierownika powołuje i odwołuje Wójt Gminy.
3. Sposób powoływania kierownika ustala Wójt Gminy.

§ 10.

Czynności z zakresu stosunku pracy wobec pracowników Biblioteki wykonuje kierownik.

§ 11.

Kierownik i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje, określone w odrębnych przepisach.

§ 12.

1. Wygrodzenia dla pracowników Biblioteki ustala kierownik na podstawie właściwych przepisów obowiązujących dla bibliotek publicznych jako instytucji kultury .
2. Wynagrodzenie dla kierownika ustala Wójt Gminy.

§ 13.

Organizator zapewnia warunki działania i rozwoju a w szczególności lokal i wyposażenie odpowiadające zadaniom Biblioteki.

§ 14.

1. Biblioteka prowadzi wypożyczalnię, czytelnię może tworzyć również filie na terenie gminy Żabia Wola oraz organizować różnorodne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

§ 15.

1. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala kierownik po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy.
2. Sposób i warunki korzystania z wypożyczalni i czytelni określa kierownik w Regulaminie udostępniania zbiorów.

§ 16.

Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać koła przyjaciół biblioteki, rady biblioteczne lub inne organy o charakterze doradczym i opiniodawczym, powoływane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

4. Gospodarka Finansowa Biblioteki

§ 17.

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.

§ 18.

Biblioteka jest finansowana z budżetu gminy Żabia Wola, dochodów własnych, darowizn, dotacji celowych i innych źródeł.

§ 19

1. Biblioteka może w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za usługi i wydawnictwa oraz prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
2. Dochód z opłat oraz z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych.

 

5. Postanowienia Końcowe

§ 20.

Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli

Warszawska 27,
96-321 Żabia Wola

tel: 46 835 94 82
gbpzabiawola@interia.pl